S municí v civilu od srpna 2017 nově Tisk

Novela zbrojního zákona účinná od 1.8.2017 přináší zcela nové podmínky pro nakládání s municí v civilním sektoru. Munice jako typický vojenský produkt po revoluci masivně přecházela do soukromého vlastnictví (zejména oprávněných osob), na což příslušné orgány nereagovaly odpovídajícím způsobem. Munice v nestátním vlastnictví byla zkrátka donedávna v naší legislativě poněkud opomíjenou komoditou. Teprve výbuchy ve Vrběticích si vynutily legislativní změny, jejichž jádrem je novela zákona č. 119/2002 Sb., která zejm. v hlavě III (Munice a pyrotechnický průzkum) přináší v oblasti munice poměrně revoluční změny.

V muniční oblasti přináší novela tyto zásadní změny:

- mění obecné terminologické vymezení pojmu munice dříve uvedené v příloze zákona (nyní je municí úplně i neúplně zkompletovaný výrobek obsahující výbušninu nebo nukleární, biologický nebo chemický materiál, speciálně konstruovaný pro použití ozbrojenými silami a bezpečnostními sbory) a současně

- nově definuje v příloze zákona terminologii v oblasti munice (druhy a skupiny munice) – viz pozn. dole,

- ruší zbrojní průkaz skupiny F (k provádění pyrotechnického průzkumu), který je transformován na průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu podle zbrojního zákona,

- zavádí muniční průkazy (MP); jsou 3 druhy MP - základní muniční průkaz, vyšší muniční průkaz a průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu, který nahrazuje ZP sk. F,

- zavádí muniční licenci (ML), která je obdobou zbrojní licence (ML opravňuje právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu k nakládání s municí nebo k provádění pyrotechnického průzkumu - v rozsahu podle druhu muniční licence),

- jsou zavedeny 2 druhy ML: obecná muniční licence (OML), která opravňuje držitele nabývat do vlastnictví, držet, přechovávat, skladovat munici a jinak s ní nakládat a dále muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu (MLP), která opravňuje držitele k provádění pyrotechnického průzkumu,

- žadatel o vydání ML musí být zpravidla držitelem nově zavedeného živnostenského oprávnění (koncesované živnosti) v oboru nakládání s municí, žádá-li o vydání obecné muniční licence, nebo v oboru pyrotechnického průzkumu, žádá-li o vydání licence pro provádění pyrotechnického průzkumu,

- vymezuje nového specialistu v oblasti munice – tzv. muničáře, který je obdobou zbrojíře v oblasti zbraní (muničář je fyzická osoba, která je k držiteli obecné muniční licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru a ve stanoveném rozsahu zabezpečuje plnění povinností při nakládání s municí),

- stanoví podmínky přepravy munice,

- stanoví podmínky pro odpalování, střelbu a ničení munice, zejména nově zavádí vymezení zařízení, kde je používána munice – střelnice pro munici, trhací jáma a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice, které provozuje držitel OML,

- stanoví podmínky pro zadržení, zajištění a odstranění munice,

- stanoví podmínky pro skladování munice v muničním skladišti,

- specifikuje podmínky provádění pyrotechnického průzkumu (soubor odborných činností při vyhledávání munice, střeliva nebo výbušnin, jejich identifikaci stanoveným postupem a zajištění, popřípadě jejich vyzvednutí, nebo dohledu při zemních pracích),

- stanoví povinnosti nálezce munice, střeliva a výbušnin,

- rozšiřuje působnost centrálního registru zbraní (CRZ) i na munici,

- specifikuje nově přestupky na úseku munice s horní hranicí pokuty 100.000 Kč u fyzických osob (s výjimkou podnikatelů) a 5 mil. Kč u právnických a podnikajících fyzických osob,

- stanoví přechodné 2-leté období, které umožní subjektům dříve podnikajícím v oblasti munice postupný přechod na nové podmínky bez omezení jejich podnikatelských aktivit.

Novela zákona o zbraních (spolu s novými nebo novelizovanými prováděcími předpisy k zákonu) tak v 1. kroku eliminovala muničně-legislativní vakuum, které u nás vydrželo s různou úrovní podtlaku skoro 30 let. Nakládání s municí v civilním sektoru má dnes již jasná pravidla a můžeme se tedy v budoucnu cítit bezpečněji, nejen ve Vrběticích. Zákon o zbraních a střelivu se opět podstatně rozrostl, tentokrát kupodivu bez vyhlášení zbraňové či aspoň muniční amnestie. Do budoucna bude účelné tento významný právní předpis rozdělit na 2 samostatné části - část vztahující se ke zbraním a střelivu a na část vztahující se k munici.

Terminologická pozn.:

Stejně jako před 1. srpnem 2017, tak i nadále (v rozporu s běžnými terminologickými zvyklostmi) platí, že mezi munici se neřadí střelivo pro ruční zbraně, i když pod výše uvedenou definici by mohlo samozřejmě spadat. Došlo však k určitému pokroku v tom, že munice již není od srpna střelivem. Pojem střelivo je podle zákona souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní, nejedná-li se o munici. Munice je tedy vedle zbraní a střeliva třetí samostatnou komoditou, pro kterou zbrojní zákon určuje legislativní mantinely.

Kde je tedy hranice mezi municí a střelivem? Podle terminologické přílohy zákona není municí a je tedy střelivem vše do ráže 12,7 mm (tedy např. náboj 50 BMG) a dále všechny náboje a střely ráže větší než 12,7 mm a nejvýše 20 mm za předpokladu, že střela neobsahuje žádné výbušné látky ani jiné aktivní muniční náplně. Pojem aktivní muniční náplň bohužel není definován. Ve vymezení znehodnoceného střeliva je uveden pojem aktivní náplně, k nimž se například řadí výmetné náplně, zápalkové, výbušné, zápalné, svítící nebo dýmotvorné slože. Pokud je ve střelách nábojů ráže větší než 12,7 mm a nejvýše 20 mm nějaká výbušnina nebo aktivní muniční náplň (třeba i slož stopovky?), řadí se tyto náboje nebo jen střely k munici. A municí je pochopitelně i jakékoliv střelivo ráže větší než 20 mm - bez ohledu na konstrukci střely a její náplně. Další druhy munice (např. letecké pumy, ruční granáty, ženijní miny, torpéda aj.) jsou vyjmenovány v příloze 2 zákona o zbraních.