top
logo

Počítadlo

TOPlist

Knihy z naší nabídky


feed-image Feed Entries
Úvodní Poradna
Poradna
Novelizace Provozních řádů střelnic do konce roku 2015 Tisk Email
Poradna - Střelnice

V polovině letošního roku, přesněji 1. července 2014 nabyla účinnosti novela zákona o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu), v rámci které vznikla také nově jeho prováděcí vyhláška (vyhl. č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních), přičemž stará prováděcí vyhláška č. 384/2002 Sb. byla k 1.7. zrušena. Z těchto právních předpisů vyplývají pro provozovatele střelnic poměrně významné změny, které povedou ke sjednocení provozních řádů střelnic a zvýšení bezpečnosti jejich provozu.

První zásadní změnou je stanovení povinných obsahových náležitostí provozního řádu střelnice. Tyto náležitosti stanoví část 4. vyhlášky (§ 27) takto:

a) jméno, případně jména, příjmení a datum narození fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu provozovatele střelnice,

b) uvedení místa, kde je střelnice provozována, včetně uvedení vlastníka pozemku, na kterém je střelnice provozována, není-li totožný s provozovatelem střelnice,

c) sdělení, zda je střelnice používána k podnikatelským účelům,

d) sdělení, zda je střelnice přístupná veřejnosti,

e) datum ukončení provozování střelnice, jedná-li se o provozování střelnice na dobu určitou,

f) vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, a pravidla evidence osob využívajících střelnici,

g) jméno, případně jména, příjmení a telefonický kontakt na každého ustanoveného správce střelnice, vzor označení správce střelnice, které obsahuje uvedení funkce, jména a příjmení a název střelnice,

h) uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména provozovatele střelnice, zdravotnické služby, pořadatelů,

i) přehledný situační nákres střelnice s vyznačením dovoleného směru střelby a prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě,

j) uvedení druhů zbraní povolených ke střelbě a uvedení výrobního provedení střeliva a nejvyššího výkonu střeliva, případně nejvýkonnější přípustné ráže střeliva, povoleného ke střelbě,

k) povolené způsoby střelby z jednotlivých druhů dovolených zbraní a minimální i maximální dálky střelby,

l) pravidla bezpečnosti provozu střelnice, především zásady zacházení se zbraní a střelivem na střelnici, bezpečnostní pravidla střelby a pravidla pohybu osob v prostoru střelnice,

m) postup při vzniku mimořádných událostí a

n) další sdělení významná s ohledem na technické řešení střelnice a bezpečnost jejího provozu.

Vyhláška současně stanoví, že v případě změny povinných obsahových náležitostí provozního řádu střelnice podle odstavce 1 písm. i) až l) musí být provedeno opětovné ověření provozního řádu střelnice znalcem v oboru balistiky; tím není dotčena povinnost správce střelnice podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních zajistit přístupnost provozního řádu střelnice ověřeného znalcem v oboru balistiky.

Uspořádání, resp. obsah provozního řádu nebyly dříve žádným právním předpisem upraveny;  zákonem o zbraních bylo pouze stanoveno, že musí obsahovat situační nákres střelnice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě, ověřený znalcem v oboru balistiky, a vzor označení správce střelnice s uvedením funkce, jména a příjmení. Kromě těchto dvou povinných bodů bylo tedy na libovůli zpracovatele, co do provozního řádu zařadí. Lze proto předpokládat, že drtivá většina provozních řádů střelnic provozovaných před 1.7.2014 nebude ve shodě s novými požadavky.

Všechny střelnice schvalované po 1.7.2014 již musí mít provozní řád zpracovaný podle nových, výše uvedených požadavků, tedy se všemi povinnými obsahovými náležitostmi. U již existujících střelnic, které byly k prvnímu červencovému dni provozovány na základě platného povolení k provozování střelnice podle § 52 zákona o zbraních, je třeba uvést provozní řád do souladu s vyhláškou č. 115/2014 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, do 31. prosince 2015. Každý provozovatel střelnice má tedy 1,5 roku na to, aby provozní řád upravil, nebo zpracoval či si nechal zpracovat nový a případně i nechal ověřit balistikem. Kdy ověřovat nový provozní řád znalcem a kdy ne, vyplývá z výše uvedeného textu. Bude to v případech, kdy dojde ke změnám u situačního nákresu, vymezení dovolených zbraní, střeliva a způsobů střelby, mezních dálek střelby a pravidel bezpečnosti střelnice.

Pozastavme se u bodu b) povinných náležitostí, podle něhož musí být v provozním řádu uveden vlastník (vlastníci) pozemku, na kterém je střelnice provozována, pokud není vlastník shodný s provozovatelem střelnice. Naplnění tohoto bodu může být u některých venkovních střelnic problematické vzhledem k velkému počtu vlastníků malých parcel, z nichž každá má několik vlastníků (dětí, vnuků původních majitelů). Ještě problematičtější může být naplnění nového ustanovení zákona o zbraních, který v § 52 vyžaduje, aby vlastník nebo nájemce pozemku nebo střelnice vyjádřil souhlas s provozováním střelnice; je-li zřízení střelnice požadováno na honebním pozemku, je vyžadován i souhlas uživatele honitby. Tyto souhlasy je třeba přiložit k žádosti o povolení k provozování střelnice.

Pokud si nevíte rady a potřebujete upravit, doplnit provozní řád, nebo zpracovat a ověřit nový, který bude odpovídat současným požadavkům a bude tedy hladce akceptován policií, napište na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo volejte 776 120 860. Využijte naše zkušenosti se schvalováním více než 50 střelnic – otevřených i krytých (tunelových).

Autor: Jan Komenda, červenec 2014


 
Balistická křivka jako bod Tisk Email
Poradna - Technika

uvodni

 

V chytrých kniháh se píše, že dráha střely je balistická křivka. Ta může mít různé tvary - záleží na úhlu pohledu. Na pohyblivých obrázcích vpravo se dráha vystřelené střely promítá téměř do jednoho bodu, což je z pohledu pozorovatele v reálné situaci poněkud nepříjemná skutečnost.

Přejeme každému, aby takovou dráhu neměl nikdy možnost pozorovat na vlastní oči. Mozek to stejně nestíhá ukládat a celkový dojem je daleko za záznamem z rychlokamery. Takže dejte si raději RuceVzhuru a pozorujte BB (= balistický bod) na monitoru.

 
Neletální zbraně v sebeobraně – PRO a PROTI, aneb vyměníme olovo za gumu? Tisk Email
Poradna - Technika

 

Úvodem

MR-35 Neletální, tedy nesmrtící zbraně tvoří relativně samostatnou a velmi specifickou část zbraňového spektra. Do této skupiny se obecně řadí takové zbraně (zejména palné), při jejichž použití proti živému tvoru (člověku, popř. i zvířeti) v rámci služebního zákroku nebo sebeobrany nemohou vzniknout vážná zraněn, která by mohla mít fatální následky. Nesmrtící účinky neletálních zbraní jsou však podmíněny jejich správným použitím podle definovaných pravidel. Pokud jsou tato pravidla porušena, může se i neletální zbraň snadno stát smrtícím nástrojem.

Věci Veřejné přišly na konci letošního léta s iniciativou zaměřenou na změnu české legislativy ve prospěch držení a použití vybraných typů neletálních zbraní s kinetickými* (nejčastěji pryžovými) střelami v rámci sebeobranných aktivit (zpočátku ve vlastním obydlí, následně i mimo něj). V současné době patří zbraně vystřelující nesmrtící střely (tzv. gumostříly) většinou do kategorie B nebo C, a jsou tedy na zbrojní průkaz, což chce poslanec Vít Bárta změnit. Pokud se mu to podaří, lze očekávat, že občanské aktivity s těmito zbraněmi nabudou na intenzitě a o neletálních zbraních jako možné alternativě pro sebeobranu bude uvažovat určitý, dnes těžko odhadnutelný segment české populace.

Celý článek...
 
Ultrafrangible - novodobé Dum-Dum ?? Tisk Email
Poradna - Technika

Střelivo s křehkými pistolovými, nebo i puškovými střelami typu frangible se stále více rozšiřuje ve výzbroji ozbrojených sborů, kde se používá zejména k výcviku ve střelbě, ale může se uplatnit i při služebních zákrocích. K nesporným přednostem frangible střel patří nejen omezená průbojnost a odrazivost od pevných překážek, ale i ekologická konstrukce s absencí olova.

Na trhu jsou různé druhy frangible střel vyrobené lisováním z jemnozrnných kovových prášků, nejčastěji mědi. Některé z nich se chovají v měkkých tkáních živých cílů i jejich balistických substitucích (želatina, gel) podobně, jako střely celoplášťové, u jiných dochází v měkkých tkáních k rozpadu na velmi malé části, doprovázenému výrazně zvýšenými ranivými účinky. U řady střel frangible lze při zásahu živého cíle očekávat vznik extrémně devastujících střelných poranění, které budou mít závažnější trvalé následky a vyžádají si i nové lékařské přístupy k jejich léčbě.

Obr.1 – Různé druhy pistolových střel frangible v ráži 9 mm Luger; vlevo 5 střel vyrobených z měděného prášku, vpravo 2 střely vyrobené ze železného prášku

Celý článek...
 
Podobnost Sa-23/25 a UZI Tisk Email
Poradna - Technika

Sa-26  Porovnáním konstrukce světoznámého samopalu UZI a některých ve světě méně známých československých (resp. českých) poválečných samopalů lze zjistit dosti velkou míru shody. V tomto článku jsme se pokusili odhalit její příčiny. Počátky příběhu o kopírování spadají do historie českého vývoje zbraní po roce 1945, možná i do posledních let 2. světové války. V této válce se zřetelně prokázaly výhody samopalů (tedy automatických zbraní na pistolový náboj) a proto byly v poválečném období samopaly široce zaváděny do výzbroje armád.

Celý článek...
 
Noktovizory a jejich generace Tisk Email
Poradna - Technika

noční brejle 3.genPro pozorování objektů za snížené viditelnosti (šero, tma, mlha, smog) nejsou oči člověka dostatečně přizpůsobeny. Pokud není pozorovaný objekt dobře osvětlen, či sám nezáří a nemá tedy dostatečný kontrast vůči pozadí, nelze bez použití vhodných technických prostředků rozlišovací schopnost našeho zraku využít. Dálku, na kterou lze pozorovat objekty (cíle) za snížené viditelnosti, lze zvýšit buď použitím teleskopických pozorovacích přístrojů s velkým zvětšením a velkou světelností, nebo zesílením jasu obrazů pozorovaných objektů (cílů). Pro použití v nočních podmínkách jsou určeny noktovizory, tedy přístroje pro noční vidění - optoelektronické přístroje využívající princip noktovize. Pojmem noktovize se nazývá metoda zpracování obrazu pro přímé vidění v noci s využitím zesilovačů jasu obrazu nebo elektro-optických převaděčů obrazu.

U současných noktovizorů slouží k zesílení jasu obrazu pozorovaného objektu (scény) v noci zesilovače jasu obrazu (ZJO). Zesilovač jasu obrazu je optoelektronický prvek, který umožňuje na základě unikátních vlastností specificky řešených součástí (fotokatody, mikrokanálkové destičky a luminiscenční stínítka) zvýšit podstatným způsobem jas (světlost) obrazu pozorovaného objektu (scény). U starších typů noktovizorů byly použity elektro-optické převaděče obrazu (EOP), které převáděly obraz objektu (scény) z neviditelné IČ oblasti do oblasti viditelného záření - světla.  

Celý článek...
 
Stručně o CZ 805 Tisk Email
Poradna - Technika

Automatická puška CZ 805 je vojenskou zbraní vyvinutou v České zbrojovce Uherský Brod. Je to zbraň s uzamčeným závěrem pomocí otočného závorníku a s pohonem automatiky odběrem prachových plynů. Spoušťové ústrojí umožňuje střelbu jednotlivými ranami, dvouranými dávkami a „neomezenými“ dávkami (do vyprázdnění zásobníku).

Zbraň je řešena v souladu se současnými požadavky ozbrojených složek, které vyžadují značnou modularitu zbraně a standardizované rozhraní (Picatinny rail) pro připojení dalšího příslušenství ke zbrani (optický zaměřovač, noktovizor, laserové a jiné značkovače, dvojnožky atd.).

Podle informací od výrobce lze zbraň modifikovat pro 3 různé ráže, a to mikroráži 5,56x45 NATO, klasiku 7,62x39 a také perspektivní 6,8x43 Remington SPC. Přestavba na novou ráži by měla být velmi snadná, a to pouze výměnnou hlavně, závorníku, zásobníku a zásobníkové šachty.

V ráži 5,56x45 NATO je kapacita zásobníku 30 nábojů, délka hlavně 360 mm, celková délka zbraně 910 mm a celková hmotnost 3,6 kg.

K přednostem zbraně, které lze shrnout symbolem 3+1 M, patří její Moderní konstrukce se širokým využitím plastů, Modularita a Multirážovost (ke zbrani lze připojit i granátomet ráže 40 mm). A navíc je Moravská.

V únoru 2010 Česká zbrojovka vyhrála tendr na dodání asi 8000 pušek CZ 805 v ráži 5,56x45 pro AČR. Osmsetpětky by měly nahradit legendární Sa-58, které vydržely ve výzbroji více než půlstoletí.

Ing. Novák a doc. Komenda

 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, tuvalu domain transfer. Valid XHTML and CSS.