top
logo

Počítadlo

TOPlist

Knihy z naší nabídky


feed-image Feed Entries
Úvodní Poradna
Poradna
Střelnice a GDPR Tisk Email
Poradna - Střelnice

O GDPR se toho v posledních měsících napsalo a namluvilo tolik, že není třeba objasňovat, že tento velmi populární akronym označuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation = GDPR). Toto nařízení stanoví s účinností od 25. května 2018 v celé EU nové, dosud nevídané podmínky pro ochranu osobních údajů občanů proti neoprávněnému zacházení s nimi a proti jejich zneužití, včetně astronomických max. pokut za jejich porušování.

GDPR prolíná všemi oblastmi života společnosti a týká se každého z nás, pokud nežijeme v jeskyni bez spojení s vnějším světem. Je tedy jasné, že GDPR se vztahuje i na provoz střelnic a pro provozovatele střelnice z něj vyplývají určité povinnosti. Pokud potřebujete poradit, jak upravit a doplnit současnou dokumentaci ke střelnici, a naplnit tak požadavky výše uvedeného nařízení, napište mi na zbrkni (závin) volny.cz. Prosím o telefonický nekontakt.

 
Obranné prostředky Piexon s tekutou střelou Tisk Email
Poradna - Technika

 

PiexonK šetrné sebeobraně, obraně bližních aj. (tj. k ochraně zdraví, života a majetku) nebo služebním zákrokům je dnes k dispozici široká škála nesmrtících (=neletálních) zbraní, resp. zbraňových systémů – od nejrozšířenějších palných a plynových zbraní s pryžovými nebo polymerovými kinetickými střelami, přes elektrické paralyzující prostředky, vystřelovače sítí až po relativně „neškodné“ akustické zbraně (poplašňáky) a plynovky vytvářející výstřelem aerosolový oblak dráždivé látky. V posledních letech se rozšiřuje použití neletálních střelných zbraní s účinky dráždivých látek, zejména látek typu pepř, nejen při občanské sebeobraně, ale i při služebních zákrocích.

 

Celý článek...
 
Nové otázky ke zkoušce na zbroják Tisk Email
Poradna - Zbrojní právo

V rámci novelizace zákona o zbraních a jeho prováděcích předpisů (účinné od 1.8.2017) byl modifikován i soubor testových otázek ke zkoušce odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu. Dosavadní testy sestavené ze souboru 491 otázek se budou u zkoušek používat do konce července 2017 a od 1. srpna bude platný nový, rozšířený soubor s 511 otázkami. Z tohoto počtu je 384 otázek z právních předpisů, 89 otázek z nauky o zbraních a střelivu a 38 otázek ze zdravotnického minima.

 

Celý článek...
 
Není expanze jako EXPANZE Tisk Email
Poradna - Technika

Zneužití civilních dopravních letadel při teroristických útocích v New Yorku v září roku 2001 vedlo v celém světě k výraznému posílení bezpečnostních opatření v letecké dopravě. Jejich součástí je také častější přítomnost ozbrojených doprovodců (tzv. Air Marshalů) na palubách letadel, kteří jsou v letadle utajeni a ozbrojeni služební zbraní. Použití služební zbraně v letadle je, stejně jako v jiných prostorech, krajní prostředek řešení kritické situace. V případě, že k němu ve velmi výjimečné situaci dojde, musí mít střela maximální ranivý a zastavující účinek. Požadavek rychlého zneškodnění nebezpečného pachatele prvním výstřelem je v letadle dominantní vzhledem ke zranitelnosti letadla a vysokým ztrátám na životech i materiálním škodám, které hrozí v případě havárie letadla v důsledku útoku na palubě během letu. Současně však v prostoru kabiny letadla plném cestujících nesmí dojít k ohrožení dalších nezúčastněných osob a rovněž k poškození některých citlivých části letadla.

Záběr z filmu Non-Stop

Celý článek...
 
Novelizace Provozních řádů střelnic do konce roku 2015 Tisk Email
Poradna - Střelnice

V polovině letošního roku, přesněji 1. července 2014 nabyla účinnosti novela zákona o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu), v rámci které vznikla také nově jeho prováděcí vyhláška (vyhl. č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních), přičemž stará prováděcí vyhláška č. 384/2002 Sb. byla k 1.7. zrušena. Z těchto právních předpisů vyplývají pro provozovatele střelnic poměrně významné změny, které povedou ke sjednocení provozních řádů střelnic a zvýšení bezpečnosti jejich provozu.

První zásadní změnou je stanovení povinných obsahových náležitostí provozního řádu střelnice. Tyto náležitosti stanoví část 4. vyhlášky (§ 27) takto:

a) jméno, případně jména, příjmení a datum narození fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu provozovatele střelnice,

b) uvedení místa, kde je střelnice provozována, včetně uvedení vlastníka pozemku, na kterém je střelnice provozována, není-li totožný s provozovatelem střelnice,

c) sdělení, zda je střelnice používána k podnikatelským účelům,

d) sdělení, zda je střelnice přístupná veřejnosti,

e) datum ukončení provozování střelnice, jedná-li se o provozování střelnice na dobu určitou,

f) vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, a pravidla evidence osob využívajících střelnici,

g) jméno, případně jména, příjmení a telefonický kontakt na každého ustanoveného správce střelnice, vzor označení správce střelnice, které obsahuje uvedení funkce, jména a příjmení a název střelnice,

h) uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména provozovatele střelnice, zdravotnické služby, pořadatelů,

i) přehledný situační nákres střelnice s vyznačením dovoleného směru střelby a prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě,

j) uvedení druhů zbraní povolených ke střelbě a uvedení výrobního provedení střeliva a nejvyššího výkonu střeliva, případně nejvýkonnější přípustné ráže střeliva, povoleného ke střelbě,

k) povolené způsoby střelby z jednotlivých druhů dovolených zbraní a minimální i maximální dálky střelby,

l) pravidla bezpečnosti provozu střelnice, především zásady zacházení se zbraní a střelivem na střelnici, bezpečnostní pravidla střelby a pravidla pohybu osob v prostoru střelnice,

m) postup při vzniku mimořádných událostí a

n) další sdělení významná s ohledem na technické řešení střelnice a bezpečnost jejího provozu.

Vyhláška současně stanoví, že v případě změny povinných obsahových náležitostí provozního řádu střelnice podle odstavce 1 písm. i) až l) musí být provedeno opětovné ověření provozního řádu střelnice znalcem v oboru balistiky; tím není dotčena povinnost správce střelnice podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních zajistit přístupnost provozního řádu střelnice ověřeného znalcem v oboru balistiky.

Uspořádání, resp. obsah provozního řádu nebyly dříve žádným právním předpisem upraveny;  zákonem o zbraních bylo pouze stanoveno, že musí obsahovat situační nákres střelnice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě, ověřený znalcem v oboru balistiky, a vzor označení správce střelnice s uvedením funkce, jména a příjmení. Kromě těchto dvou povinných bodů bylo tedy na libovůli zpracovatele, co do provozního řádu zařadí. Lze proto předpokládat, že drtivá většina provozních řádů střelnic provozovaných před 1.7.2014 nebude ve shodě s novými požadavky.

Všechny střelnice schvalované po 1.7.2014 již musí mít provozní řád zpracovaný podle nových, výše uvedených požadavků, tedy se všemi povinnými obsahovými náležitostmi. U již existujících střelnic, které byly k prvnímu červencovému dni provozovány na základě platného povolení k provozování střelnice podle § 52 zákona o zbraních, je třeba uvést provozní řád do souladu s vyhláškou č. 115/2014 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, do 31. prosince 2015. Každý provozovatel střelnice má tedy 1,5 roku na to, aby provozní řád upravil, nebo zpracoval či si nechal zpracovat nový a případně i nechal ověřit balistikem. Kdy ověřovat nový provozní řád znalcem a kdy ne, vyplývá z výše uvedeného textu. Bude to v případech, kdy dojde ke změnám u situačního nákresu, vymezení dovolených zbraní, střeliva a způsobů střelby, mezních dálek střelby a pravidel bezpečnosti střelnice.

Pozastavme se u bodu b) povinných náležitostí, podle něhož musí být v provozním řádu uveden vlastník (vlastníci) pozemku, na kterém je střelnice provozována, pokud není vlastník shodný s provozovatelem střelnice. Naplnění tohoto bodu může být u některých venkovních střelnic problematické vzhledem k velkému počtu vlastníků malých parcel, z nichž každá má několik vlastníků (dětí, vnuků původních majitelů). Ještě problematičtější může být naplnění nového ustanovení zákona o zbraních, který v § 52 vyžaduje, aby vlastník nebo nájemce pozemku nebo střelnice vyjádřil souhlas s provozováním střelnice; je-li zřízení střelnice požadováno na honebním pozemku, je vyžadován i souhlas uživatele honitby. Tyto souhlasy je třeba přiložit k žádosti o povolení k provozování střelnice.

Pokud si nevíte rady a potřebujete upravit, doplnit provozní řád, nebo zpracovat a ověřit nový, který bude odpovídat současným požadavkům a bude tedy hladce akceptován policií, napište na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo volejte 776 120 860. Využijte naše zkušenosti se schvalováním více než 50 střelnic – otevřených i krytých (tunelových).

Autor: Jan Komenda, červenec 2014


 
Balistická křivka jako bod Tisk Email
Poradna - Technika

uvodni

 

V chytrých kniháh se píše, že dráha střely je balistická křivka. Ta může mít různé tvary - záleží na úhlu pohledu. Na pohyblivých obrázcích vpravo se dráha vystřelené střely promítá téměř do jednoho bodu, což je z pohledu pozorovatele v reálné situaci poněkud nepříjemná skutečnost.

Přejeme každému, aby takovou dráhu neměl nikdy možnost pozorovat na vlastní oči. Mozek to stejně nestíhá ukládat a celkový dojem je daleko za záznamem z rychlokamery. Takže dejte si raději RuceVzhuru a pozorujte BB (= balistický bod) na monitoru.

 
Neletální zbraně v sebeobraně – PRO a PROTI, aneb vyměníme olovo za gumu? Tisk Email
Poradna - Technika

 

Úvodem

MR-35 Neletální, tedy nesmrtící zbraně tvoří relativně samostatnou a velmi specifickou část zbraňového spektra. Do této skupiny se obecně řadí takové zbraně (zejména palné), při jejichž použití proti živému tvoru (člověku, popř. i zvířeti) v rámci služebního zákroku nebo sebeobrany nemohou vzniknout vážná zraněn, která by mohla mít fatální následky. Nesmrtící účinky neletálních zbraní jsou však podmíněny jejich správným použitím podle definovaných pravidel. Pokud jsou tato pravidla porušena, může se i neletální zbraň snadno stát smrtícím nástrojem.

Věci Veřejné přišly na konci letošního léta s iniciativou zaměřenou na změnu české legislativy ve prospěch držení a použití vybraných typů neletálních zbraní s kinetickými* (nejčastěji pryžovými) střelami v rámci sebeobranných aktivit (zpočátku ve vlastním obydlí, následně i mimo něj). V současné době patří zbraně vystřelující nesmrtící střely (tzv. gumostříly) většinou do kategorie B nebo C, a jsou tedy na zbrojní průkaz, což chce poslanec Vít Bárta změnit. Pokud se mu to podaří, lze očekávat, že občanské aktivity s těmito zbraněmi nabudou na intenzitě a o neletálních zbraních jako možné alternativě pro sebeobranu bude uvažovat určitý, dnes těžko odhadnutelný segment české populace.

Celý článek...
 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, tuvalu domain transfer. Valid XHTML and CSS.